http://www.ceeta.pl


Październik

21-22   KONGRES OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

25      Ustanawianie i egzekucja hipoteki oraz zastawu (zastawu rejestrowego, zastawu finansowego) - aktualna praktyka oraz        ostatnie zmiany prawne.

28-29    Instrumenty Pochodne - ewolucja uregulowań prawnych (MiFID II, EMIR) i modelowych dokumentacji (ISDA, CSA, 2016       IM/VM CSA, dokumentacja ZBP, umowy zabezpieczające ZBP 2017).


Listopad


8      Podatek u źródła (WHT).

15     Analiza Klienta Korporacyjnego w Obszarze Walutowych  Instrumentów Pochodnych.

18     Preferencyjne opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box).

19     Akcje marketingowe w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorcy. 

21-22    Instrumenty Pochodne Stopy Procentowej -  wycena i zarządzanie ryzykiem.

27-28    Vanilla FX options for professionals.Grudzień

5-6       Wycena przedsiębiorstw nienotowanych na rynkach giełdowych. Warsztat praktyczny. Metody, założenia, źródła danych,         wyliczenia.

6        Zabezpieczanie należności od podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Strukturyzowanie / restrukturyzowanie         finansowania działalności rolniczej.

9-10     The xVA Chalange: Credit Risk, Collateral, Funding and Capital in Derivatives.

11        Analiza sprawozdań finansowych dla oceny ryzyka kredytowego kontrahenta w przedsiębiorstwie.

12-13    Praktyczne aspekty odpowiedzialności z gwarancji - z uwzględnieniem doświadczeń sądowych.

12-13    Ocena sprawozdań finansowych dla prawników.

16-17    Matematyka finansowa i elementy  statystyki - ilościowa analiza inwestycji w biznesie i zarządzaniu.

16-17    Transformacja skarbowości korporacyjnej - od usługi po funkcję strategiczną.

18-19    Sytuacja wierzyciela oraz sytuacja prawna zabezpieczeń w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz zmienionego         postępowania upadłościowego (wnioski z praktyki).