PROGRAM - DZIEŃ 1

Studio "a"

9:30

„Liability Management Exercise – kluczowe zagadnienia wykupu obligacji zagranicznych i krajowych.”
Aleksandra Rudzińska, Senior Associate, Clifford Chance
W obliczu turbulencji na rynkach finansowych spowodowanych pandemią COVID-19 emitenci obligacji częściej niż kiedykolwiek
poddają analizie swoje struktury kapitałowe i możliwości wczesnej współpracy z obligatariuszami. Celem tych zabiegów może być
zarówno rozwiązanie problemu zbliżających się lub istniejących przypadków naruszenia lub, bardziej proaktywnie, optymalizacja
pozycji bilansowych.

Wśród metod przeprowadzenia tzw. liability management exercise można wymienić oferty przetargowe, oferty wymiany lub
odkup na wolnym rynku. Wspólnie przyjrzymy się, jak działa każda z tych metod i jak w praktyce polscy emitenci obligacji z
sukcesem przeprowadzili procesy wykupu obligacji, w tym na rynkach zagranicznych.
"Przegląd orzecznictwa sądów oraz decyzji UOKiK dotyczących obligacji."
Grzegorz Namiotkiewicz, Partner, Clifford Chance
W okresie ostatnich dwóch lat Sąd Najwyższy zajmował się parę razy prawem o obligacjach, między innymi w zakresie ujawniania
informacji czy funkcji administratora zabezpieczeń. Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął szereg decyzji
dotyczących dystrybucji obligacji, gdzie postawił wiele tez, często zaskakujących dla praktyków rynkowych. Przegląd tych orzeczeń
może pomóc w zrozumieniu, jak rynek obligacji jest oceniany przez sądy i regulatorów.

10:30 - 11:00 przerwa kawowa

"Transition bonds jako nowe narzędzie pozyskiwania kapitału."
Roksana Kałużna-Bałazy, Associate, Clifford Chance
Wprowadzenie na rynek zielonych obligacji, ułatwiających kapitałowi inwestycyjnemu branie aktywnego udziału w walce z
globalnym ociepleniem przez finansowanie zielonych projektów, było prawdziwą rewolucją. Czy jest to jednak instrument
wystarczający, żeby tę walkę wygrać? Co z emitentami, którzy dziś nie są w stanie wyemitować zielonych obligacji ze względu na
brak wystarczająco zielonych projektów, ale mają ambicję, by stać się bardziej ekologicznymi w przyszłości? Szukając odpowiedzi
na te pytania, rynek proponuje nowe narzędzie finansowania - transition bonds (obligacje transformacyjne), które mogą odegrać
kluczową rolę we wspieraniu przejścia na społeczeństwo niskoemisyjne.
"Nie strzela się do pianisty? Czy niewykupione obligacje przyniosą falę pozwów przeciwko zarządom i podmiotom
zaangażowanym w emisję obligacji?"
Przemysław Wierzbicki, Wspólnik, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k.
Gospodarka za chwilę zderzy się z górą korporacyjnego długu,
• Po raz pierwszy w Polsce i na świecie będziemy mieli do czynienia z tak dużą ilością niewykupionych obligacji,
• Wielu obligatariuszy pomyśli kogo można pozwać zamiast niewypłacalnego emitenta – w tym, czy pozwać zarządy
emitentów i podmioty zaangażowane w emisję obligacji,
• Możliwe podstawy prawne takich pozwów – przykłady z USA i Polski
• Nasze przemyślenia w oparciu o sprawy dotyczące obligacji GetBack i pozwów przeciwko podmiotom zaangażowanym w
proces emisji obligacji – o czym warto pamiętać przy okazji emisji?
"Nowości podatkowe, które mogą mieć wpływ na rynek obligacji."
Tomasz Szymura, Counsel, Clifford Chance
• Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT):
- definicja rzeczywistego właściciela (BO)
- mechanizm poboru podatku u źródła (pay&refund)
- wymóg należytej staranności w procesie weryfikacja odbiorcy odsetek

• ATAD 2 (Anti Tax Avoidance Directive) – instrumenty hybrydowe

12:30 - 13:30 przerwa na lunch

warsztat 1 - studio "A"

13:30 - 17:00 (interaktywna transmisja)

"Sądowa restrukturyzacja obligacji korporacyjnych."
Przemysław Wierzbicki - Wspólnik, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k.
• Co dokładnie oznacza otwarcie restrukturyzacji przez emitenta? Statystyki
• Restrukturyzacja sądowa a pozasądowa (standstill) – wady i zalety,
• Kiedy obligacje są objęte skutkami układu?
• Jak w ogóle może się zakończyć restrukturyzacja – schemat procesu,
• Restrukturyzacja a przypadki naruszenia z WEO – o czym pamiętać na samym początku?
• Restrukturyzacja a status zabezpieczeń obligacji – czy są zagrożone?
• Realizacja zabezpieczeń po otwarciu restrukturyzacji emitenta – rola administratorów,

15:00 - 15:30 przerwa kawowa

• Wpływ restrukturyzacji na spółki zależne i podmioty udzielające zabezpieczeń,
• Spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny, zarząd majątkiem masy – najważniejsze praktycznie momenty
restrukturyzacji,
• Propozycje układowe – czego obligatariusze mogą się spodziewać?
• Czym się zajmuje kurator reprezentujący obligatariuszy?
• Rada wierzycieli – coraz ważniejszy instrument działania wierzycieli,
• Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne emitenta obligacji – czy jest się czego bać?
• Typowe scenariusze restrukturyzacji emitenta obligacji,
• Główne problemy praktyczne – czego przede wszystkim powinni się obawiać obligatariusze w związku z restrukturyzacją
emitenta,
• Jak się zachować w związku z głosowaniem układu, zaskarżanie układu,
• Jak wygląda restrukturyzacja emitenta obligacji w praktyce – case study,

warsztat 2 - studio "b"

13:30 - 17:00 (interaktywna transmisja)

"Agent emisji i agent płatniczy dla obligacji - doświadczenia i praktyczne aspekty obowiązkowej dematerializacji obligacji."
Krzysztof Dziubiński CFA, Członek Zarządu, DM Navigator S.A
Mateusz Pilich, Spec. ds. Ewidencji Papierów Wart., DM Navigator S.A.
• Charakterystyka wprowadzonych funkcji w KDPW: agent emisji, agent płatniczy, sponsor emisji
• Wpływ wprowadzonych zmian na proces i harmonogram emisji
• Specyfika usługi agenta emisji w kontekście różnych rodzajów ofert i emisji
• Uwarunkowania współpracy na linii emitent - agent emisji – KDPW

15:00 - 15:30 przerwa kawowa

• Kluczowe zasady kształtowania warunków emisji w zgodzie z regulacjami KDPW, w tym:
- Możliwe opcje przedterminowego wykupu obligacji
- Zasady zmiany WEO po rejestracji w KDPW
• Możliwe sposoby i zasady obsługi świadczeń z obligacji, w tym tryb wyłączania świadczeń z obsługi w KDPW
• Koszty związane z dematerializacją obligacji
• Rejestr Zobowiązań Emitentów – co można z niego wyczytać?